Үүлдэр

МОНГОЛ ҮҮЛДЭР

Тархалт: Манай орны нутаг дэвсгэрийн 41.7 хувийг эзлэх цөл, цөлөрхөг бүс нутаг Баянхонг...

ГАЛБЫН ГОВИЙН УЛААН ҮҮЛДЭР

Тархалт: Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдад Галбын говийн улаан үүлдрий...

ХАНЫН ХЭЦИЙН ХҮРЭН ҮҮЛДЭР

Тархалт: Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо, Булган, Цогт-Овоо сумдад Ханын хэцийн хүрэн үүлд...

ТӨХӨМ ТУНГАЛАГИЙН ХҮРЭН

Тархалт:       Говь-Алтай аймгийн Төгрөг, Шарга, Халиун сумдад...